Arthur M. Wyneken - Media
Arthur M. Wyneken - Media
Arthur Wyneken portrait
Arthur Wyneken, 1938

Inscription:
Rev. Arthus Wyneken. 1938

Obtained from: Laura Wyneken
when: Dec 1998
Related Media Pages:Arthur M. Wyneken

© 2020 by Matthew P. Wyneken
mawyn@gmx.de
https://wyneken.wordpress.com